zondag 30 december 2007

We produceren steeds minder afval

Volgens OVAM werd er vorig jaar per inwoner 531 kg huishoudelijke afval ingezameld. Slechts 153 kg komt nog bij het restafval, de rest wordt selectief ingezameld. Minister Crevits is tevreden met deze cijfers. In 2006 werd er in Vlaanderen 3.248.900 ton huishoudelijke afvalstoffen of 531 kg per inwoner ingezameld via de gemeentelijk inzamelkanalen of 1,45 kg per dag. In vergelijking met 2005 betekent dit een daling van 2,5% (79.830 ton) of een afname met 16 kg per inwoner. Minister Crevits: “Ondanks de groeiende bevolking en stijgende consumptie stellen we vast dat de huishoudelijke afvalberg daalt. Er kan nu gesproken worden van een duidelijke ontkoppeling tussen de groei van de bevolking en de consumptie enerzijds en de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen anderzijds. Mijn doelstelling is de hoeveelheid afval verder te verminderen door gezinnen nog meer te stimuleren om te composteren en het promoten van de kringloopwinkel. Bovendien kunnen er in deze sector naar schatting nog 1.000 werkplaatsen bijkomen.”

De hoeveelheid restafval daalde in 2006 met 8 kg ten opzichte van 2005. Deze daling is vooral het gevolg van een afname van het huisvuil, terwijl de hoeveelheden grofvuil en gemeentevuil slechts licht dalen of stabiel blijven. De strijd tegen het zwerfvuil verdient dus terecht onze volle aandacht. Een restafvalproductie van 150 kg per inwoner ligt in het bereik, maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien.180 gemeenten behalen deze doelstelling, dat zijn er 17 gemeenten meer dan in 2005. In vergelijking met de ons omringende regio’s staat Vlaanderen aan de top. In 2005 bedroeg de hoeveelheid restafval in Vlaanderen 161 kg per inwoner. In de beste van de ons omringde regio’s (Noord-Rijn-Westfalen) was dit 221 kg, in de slechtste (Nord-Pas-de-Calais) 364 kg. In het nieuw huishoudelijk afvalstoffenplan wordt geopteerd voor afvalpreventie op drie manieren: het aankoopgedrag van consumenten aanpassen, hergebruik via de kringloopwinkels en meer thuiscomposteren. Meer dan 900.000 Vlaamse gezinnen composteren hun GFT afval thuis. Uit de samenstelling van de huisvuilzak blijkt dat er nog steeds een belangrijke fractie composteerbaar afval in zit. Bijna 40% van de huisvuilzak bestaat uit GFT en tuinafval. Niet iedereen heeft de ruimte om thuis te composteren, maar compostpaviljoenen in stedelijke gebieden kunnen hier soelaas bieden.

Limburgers blijven kampioen sorteerders met een gemiddelde van 435 kg per inwoner. Ze produceren ook het minste restafval: 138 kg. Ze hebben wel de grootste hoeveelheid afval: 572 kg per inwoner. Vlaams-Brabanders hebben de laagste totale hoeveelheid huishoudelijk afval met 456 kg. Ze zetten vooral weinig restafval buiten met 141 kg per inwoner. Zij passen het DIFTAR systematisch toe in de meeste gemeenten. Antwerpenaars situeren zich in de middenmoot en produceren nog net 150 kg restafval per inwoner. De stad Antwerpen zit hier nog boven, maar doet het met 181 kg per inwoner (na correctie) lang niet slecht. Ze realiseerden een daling van 20 kg ten opzichte van 2005. Oost-Vlaanderen zit goed met de tweede plaats wat betreft het minste restafval. Ze hebben 155 kg per inwoner restafval. 364 kg per inwoner wordt selectief ingezameld. West-Vlaanderen tenslotte zet een mooi sorteercijfer neer met 377 kg per inwoner. Ze hebben wel nog de grootste hoeveelheid restafval, namelijk 180 kg per inwoner. Het kusttoerisme is hier uiteraard niet vreemd aan.

Voor de grote steden geeft OVAM de volgende cijfers vrij: Antwerpenaren produceerden in 2006 nog 181 kg restafval, Bruggelingen 179 kg, Gentenaren 172 kg. In Leuven was dit 126 kg en Brugge 123 kg. Herenthout heeft met 57 kg per inwoner het laagste restafvalcijfer. Nieuwpoort heeft het hoogste cijfer met 363 kg per inwoner. Als er echter een correctie wordt toepast door rekening te houden met de impact van het toerisme dan zijn Bever en Mesen de lantarendragers met 238 kg per inwoner.

Geen opmerkingen: