zondag 30 december 2007

Controle op de fiscale controle van BTW plichtigen.

Het Rekenhof heeft aan het parlement een verslag toegezonden over de fiscale controle van de BTW plichtigen. In dat verslag maakt het Rekenhof een evaluatie van de manier waarop de administratie ervoor zorgt dat de belastingplichtige zijn verplichtingen nakomt en hoe zij frauduleuze praktijken voorkomt. De BTW is een verbruiksbelasting die een vierde vertegenwoordigt van de totale rijksontvangsten. Het gaat om ongeveer 700.000 btw plichtigen, waarvoor ongeveer 3.000 ambtenaren actief zijn. De administratie onderscheidt verschillende types controles op basis van hun aard, frequentie en intensiteit. Bovendien kan dankzij een nieuw instrument voor risicoanalyse dat is gebaseerd op historische controlegegevens, datamining, op objectieve wijze de selectie worden gemaakt van de te controleren dossiers. Een cel Performantiemanagement volgt het hele controlesysteem op en herdefinieert de beheersdoelstellingen aan de hand van de prestaties die door middel van indicatoren zijn vastgesteld.

Het Rekenhof heeft de meest representatieve activiteiten onderzocht, namelijk de controles die plaatsvinden bij aanvang en stopzetting van werkzaamheid en de controles die voorafgaan aan de terugbetaling van een creditsaldo. Ook de controles die plaatsvinden wanneer er geen aangifte werd gedaan of de belasting niet werd betaald, en de controles in het kader van datamining heeft het Rekenhof onderzocht. Daarbij werden opgemerkt dat sommige controles moeten worden opgevoerd en meer specifiek moeten worden gericht. Zo is er nood aan meer controles bij aanvang van werkzaamheid, moeten de controles bij stopzetting van werkzaamheid prioritair blijven en moeten de controles in het kader van de terugbetalingen en bijzondere rekeningen specifieker zijn gericht. Het Rekenhof is ook kritisch over de manier waarop de dossiers worden bijgehouden, over de betrouwbaarheid van de statistische controlegegevens en over de opmaak van de regularisatieopgaven. Het pleit voor meer eenvormigheid, nauwkeurigheid en duidelijkheid om de activiteiten efficiënter te laten verlopen en de interne controle te vergemakkelijken.

Rekening houdend met de leeftijdspiramide van het BTW personeel binnen de FOD Financiën, is het Rekenhof tot slot van oordeel dat het HR beleid moet anticiperen op de toekomstige uitstroom en het personeelsbestand moet aanpassen, binnen de vastgelegde begrotingsbeperkingen, in functie van de toevertrouwde opdrachten. Zonder zich aan te sluiten bij alle aanbevelingen van het Rekenhof heeft de minister van Financiën aangekondigd er in de mate van het mogelijke gevolg aan te geven. Zo zou er meer optimalisering komen in
het kader van de uitvoering van de Coperfin hervorming, zullen de handleidingen worden vernieuwd of vervangen en in de plaats komen van de oude instructies, en zullen de controles op basis van nieuwe of ruimere instrumenten worden gericht of geselecteerd.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: