zondag 30 december 2007

Informatievergadering over Netwerk Trage Wegen Drongen

Drongen is een landelijke gemeente met veel open ruimte. Bovendien heeft deze Gentse deelgemeente kenmerkende landschappen zoals de Assels, de Keuzemeersen en de Vinderhoutse Bossen. Daarom wordt Drongen in het Ruimtelijk Structuurplan Gent beschouwd als een deel van het zogenaamde buitengebied. Daarbij is het de bedoeling om de open ruimte te vrijwaren en waar mogelijk te versterken. Bovendien zijn er in Drongen nog heel wat (restanten van) onverharde buurtwegen en andere ‘trage’ wegen. Deze wegen zijn ideale verbindingen voor zachte weggebruikers. De hoofdwegen die Drongen doorkruisen, zijn immers niet altijd even veilig voor wandelaars en fietsers. Daarom heeft het stadsbestuur in het Wijkprogramma voor Drongen opgenomen dat de trage wegen in Drongen in ere worden hersteld. De Stad Gent werkt daarvoor samen met bewoners en verenigingen om een trage wegen netwerk te ontwikkelen. Dit houdt in dat de bestaande trage wegen worden geoptimaliseerd, naast eventuele nieuw aan te leggen trage wegen. Dit betekent dat er eerst moet worden beslist welke wegen tot het netwerk behoren. Essentieel is de betrokkenheid van de inwoners en verenigingen van Drongen. Het stadsbestuur wil daarbij een zo groot mogelijk draagvlak creëren, vooral omdat lokale verenigingen doorgaans een goed zicht hebben op de situatie. Woensdagavond 14 november was er daarom een informatievergadering in de stedelijke basisschool ‘Klaverdries’ te Drongen. Het panel bestond uit schepen Karin Temmerman, Marion Michielssen van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Peter Lambrecht, Stadsvernieuwing en Gebiedsgerichte Werking, Hilde Béatse, vzw Trage Wegen. Moderator was mevrouw Hilde Ballegeer, voorlichtingsambtenaar.

Mevrouw Temmerman: “Eerst werden er plannen opgemaakt aan de hand van de Atlas der Buurtwegen, die is ook op internet te raadplegen. Dan werd het WIS systeem geraadpleegd en er werd ook veel informatie gevonden op de NGI kaarten”. Deze informatie werd op vier kaarten aangebracht en verspreid over de geïnteresseerde Drongenaars. Die hebben nu de tijd om aan de hand van een kaart en een vragenlijst de betreffende wegen af te stappen en te evalueren. Tot 8 januari 2008 krijgen ze de tijd om hun opmerkingen te formuleren. Daarna wordt er een samenvatting gemaakt en worden de prioriteiten bepaald. Hilde Béatsle van de vzw Trage Wegen: “We vragen de mensen om de weg te bekijken als voetganger, fietser, ruiter en zo meer en vanuit dat oogpunt hun opmerkingen te maken”.

Drongen krijgt hiermee een primeur: het stadsbestuur wil van de bewoners weten wat ze belangrijk vinden en dan kijken welk budget ze volgend jaar kunnen vrijmaken. Daarna kunnen er maatregelen genomen worden. Sommigen kunnen vrij snel genomen worden indien de buurtweg herkenbaar is en in goede staat is. Soms zal men werken moeten uitvoeren, soms zal men tot onteigeningen moeten over gaan. Dit kan wel problemen geven want wat zal men doen als blijkt dat de buurtweg ingenomen is? Karin Temmerman: “Dan zijn er verschillende mogelijkheden: er kan een regeling getroffen worden, er kan tot onteigening over gegaan worden maar het is ook mogelijk dat het tot een rechtszaak komt”. Belangrijk is dus hoe belangrijk de weg doorweegt in het totale plan vooraleer men stappen zet. Wel werden er tijdens de informatievergadering heel wat opmerkingen door de omwonenden gemaakt. Grootste schrik is de aanwezigheid van bromfietsen, motocrossers en quads.
Voor meer informatie: www.tragewegen.be en http://www.gent.be/eCache/THE/4/138.cmVjPTEzNDczNA.html

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: