zondag 30 december 2007

Recent archeologisch onderzoek in Gent voorgesteld

Nu woensdag 21 november om 20 uur vindt in de Panoramische Zaal van het Middenstandshuis te Gent Kruiwagen X plaats. Schepen Lieven Decaluwe verzorgt de inleiding waarna de nieuwe publicatie ‘Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006’ voorgesteld wordt. Daarna worden er vier archeologische projecten aan het publiek voorgesteld. Het evenement wordt georganiseerd door de Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en vzw Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie. Toegang is gratis


Onlangs werd er naar aanleiding van een grootschalig nieuwbouw- en renovatieproject, archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de Kleinvleeshuissteeg. De oudste sporen dateren uit de tweede helft van de 12e eeuw. In de zone langs de Ketelvest werd de 12e-eeuwse stadswal aangesneden. Deze aarden wal kon voor het eerst in detail onderzocht worden. Onder de wal bleek zich een oudere akkerlaag te bevinden, die zich over een groot deel van het terrein uitstrekte. Deze akkerlaag bracht heel wat interessante gegevens aan het licht. In het verlengde van de Wolweverskapel uit de 14e eeuw werden heel wat resten van het middeleeuwse Wolweversgodshuis aangetroffen. Tot ieders verbazing bleek binnen het godshuiscomplex een nog oudere kelder geïntegreerd te zijn. Deze intacte kelder in Doornikse kalksteen was waarschijnlijk een bijgebouw op het achtererf van een Steen, mogelijk gericht naar de Kortedagsteeg. Tijdens het archeologische onderzoek werden ook enkele skeletten in anatomisch verband aangetroffen. De vondst van de skeletten bevestigde de geschreven bronnen die vermelden dat de wolwevers eind 14e eeuw toestemming kregen om een eigen begraafplaats ten zuiden van de kapel aan te leggen.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Krijgers van God. De orde van de tempeliers in de Lage Landen 1120-1312’ van Michiel Nuyttens, organiseerde het Davidsfonds een colloquium onder de titel “Op kruistocht met de tempeliers”. Tijdens dit colloquium verzorgde de stadsarchivaris een bijdrage over de overlevering rond de tempeliers in Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de geschiedenis van het Gentse Tempelhof. Sinds de opgravingen op de site van het Dobbelslot te Gent, uitgevoerd door de Heemkundige Vereniging De Gonde (Melle), in samenwerking met de Dienst Stadsarcheologie vond er geen fundamenteel onderzoek meer plaats naar de geschiedenis van het Gentse Tempelhof. Het Tempelhof kwam in 1312 in handen van de Ridders van de Orde van Malta, en dit tot aan het einde van het ancien régime. Het karige bronnenmateriaal maakt een grondige studie van deze geschiedenis van het Gentse Tempelhof echter bijzonder moeilijk. Er wordt enigszins geprobeerd de kennis over dit onderwerp aan te vullen.

Alvorens de nieuwbouw op de hoek Gandastraat en Oostenrijkstraat verder gerealiseerd wordt, voerde de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent er een archeologisch bodemonderzoek uit. In overleg met de bouwheer, de architecten en de aannemer werd besloten na afbraak van de bestaande panden eerst de betonnen funderingswand te plaatsen. Na het afgraven van de bovenste ophoging- en puinlaag kon het archeologische onderzoek beginnen.

Sinds 6 augustus voert de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent opnieuw archeologisch onderzoek uit in de Vismijnsite. Het recente archeologische onderzoek spitst zich toe op de zone tussen de monumentale poort van de 17e-eeuwse Vismijn en de Leie, een zone die nog niet eerder archeologisch werd onderzocht. De meest zichtbare sporen die bij de opgravingen aan het licht komen, hebben te maken met de middeleeuwse Sint-Veerlekerk. Uit geschreven bronnen is bekend dat deze kerk op 30 juni 1216 werd gewijd. Ze werd bediend door kanunniken en fungeerde als de grafelijke kerk, onderdeel van het Gravensteen. Deze nieuwe aangetroffen sporen, gecombineerd met eerder bouwarcheologisch onderzoek, geven een duidelijk inzicht in de totale omvang van de Sint-Veerlekerk.)

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: