maandag 31 december 2007

Gent investeert 66 miljoen in cultuur.

Afgelopen donderdag stelde de Gentse schepen Lieven Decaluwe zijn meerjarenbegroting en de werkingsmiddelen voor 2008 voor. Er wordt de komende jaren 66 miljoen euro geïnvesteerd. Hiervan is 48 miljoen euro terug te vinden in de eigen begroting en 18 miljoen euro via ondersteunende diensten. Indien hierbij het budget voor 2007 wordt bijgeteld, dan investeert men deze legislatuur 95 miljoen euro. Cultuur neemt hiervan het leeuwendeel met 64,2 miljoen euro, toerisme 1.052.000 euro en feestelijkheden 902.000 euro.

Cultuur stijgt naar 25.629.000 euro, bovenop komt 10,65 miljoen euro aan subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Dit zorgt voor 2008 voor een werkingsbudget voor cultuur van 36,2 miljoen euro. Op de Gewone Dienst wordt volgend jaar 31,4 miljoen euro voorzien. Lopende overeenkomsten aan grote kunstinstellingen worden verder gezet, de grote culturele actoren krijgen een nieuwe financiële injectie en Blue Note Record Festival krijgt voor het eerst een meerjarige ondersteuning. Ook de middelen voor het Muziekcentrum de Bijloke stijgen aanzienlijk. Er komen een aantal nieuwe spelers bij zoals het jonge barokorkest B’Rock, Ontroerend Goed, Cie Cecilia, Nucleo e.a.

Binnen de beleidslijn erfgoed staan vier grote bouwdossiers op stapel. Er is de realisatie van een centraal erfgoeddepot. Die zal de collecties samenbrengen van alle musea, die nu her en der verspreid zijn in de stad. Voor de langverwachte realisatie van de vleugel van het Design Museum in de Drabstraat wordt een bedrag van 7 miljoen euro voorzien. Een derde belangrijk dossier is de site Veldstraat waar nu het Departement Cultuur en Dienst Monumentenzorg gehuisvest is in Hotel Vander Haeghen en Hotel d’Hane Steenhuyse. Verder is er in 2009 de opening van het stadsmuseum STAM. Hier zal zwaar geïnvesteerd worden. Een aantal restauratiedossiers wordt verder afgewerkt zoals de Sint Pietersabdij en het Gravensteen. De werkingsmiddelen van de Gentse musea stegen niet meer sinds 1990 en krijgen nu een ernstige inhaaloperatie. De belangrijkste stijger is het Museum voor Schone Kunsten dat na zijn restauratie moet kunnen meedraaien op internationaal niveau. Er wordt tevens een structurele verhoging voorzien voor het opwaarderen van het privaat patrimonium om het stadsbeeld te herwaarderen waardoor meer mensen Gent bezoeken en er overnachten.

De bouw van een nieuwe bibliotheek op de Waalse Krook vormt een enorme uitdaging. Middelen voor een studie rond onteigeningen en bodemsanering zijn voorzien. Gent houdt zich aan zijn engagement om voor de bouw een extra bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken. De bibliotheek investeert in een aantal nieuwe filialen (Nieuw Gent en Drongen) en in de renovatie van bestaande filialen zoals Bloemenkenswijk en Ledeberg. Ook binnen de grote stadsvernieuwingsprojecten Oude Dokken en Sint Pietersstation zijn kansen voor nieuwe filialen. Voor het nieuwe Dienstencentrum Ledeberg is 3,7 miljoen voorzien.

De dienst toerisme wordt uitgebouwd om de groei van het toerisme naar Gent optimaal te begeleiden. Er wordt ook geïnvesteerd in een professioneel toeristisch onthaal. De Vismijn wordt het nieuw toeristisch infokantoor. Hiervoor investeren Gent 450.000 euro en Toerisme Vlaanderen 700.000 euro. De bestemming Gent wordt gepromoot en met gaat verder met de vernieuwing van de toeristische brochures. Nieuw is de investering in gerichte elektronische communicatie als aanvulling op het bestaande materiaal. Bovendien zal de website www.visitgent.be optimaal beheerd worden. De dienst toerisme verhuist naar het Sint-Veerleplein. De stad verwerft hiertoe een pand. Dit maakt een efficiëntere werking mogelijk, omdat de afstand tussen de dienst en de infobalie wegvalt.

Om het Gentse verenigingsleven te ondersteunen, wordt geïnvesteerd in de werking van het depot en de uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden. Het beschikbare materiaal en het wagenpark worden vernieuwd zodat verenigingen die een beroep doen op materiaal voor de organisatie van feesten en culturele activiteiten nog beter ondersteund worden. Gent is belangrijke evenementenstad, daarom worden enkele nieuwe initiatieven in de begroting opgenomen. Het budget voor de Gentse Feesten wordt opgetrokken tot 1.380.000 euro. Ook de viering van 200 jaar Gentse Floraliën wordt door de stad fors ondersteund: de Floraliën kunnen voor hun feestprogramma (een Klassiek Bloemenconcert in de Vlaamse Opera, een Sierteeltcongres, een tentoonstelling in het Pand en een Historische Praalstoet door de Gentse binnenstad) rekenen op 175.000 euro. Tot slot wordt de aanzet gegeven voor een betere ondersteuning van filmproducties die in Gent gemaakt of gedraaid worden. Het Filmoffice krijgt voor het eerst een werkingsbudget van 30.000 euro.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: