zondag 30 december 2007

Stadscontracten met de 13 centrumsteden plechtig ondertekend

Vandaag werden de stadscontracten van de Vlaamse overheid met de 13 Vlaamse centrumsteden plechtig ondertekend. Namens de Vlaamse regering ondertekenden minister-president Kris Peeters en minister van Stedenbeleid Marino Keulen. De burgemeesters Ilse Uyttersprot (Aalst), Jef Gabriëls (Genk), Louis Tobback (Leuven), Jean Vandecasteele (Oostende), Freddy Willockx (Sint-Niklaas) en Marcel Hendrickx (Turnhout) deden dit voor hun stad. Namens Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Roeselare werden de contracten door schepenen ondertekend.

Stadscontracten passen in de ambitie van Vlaanderen om te komen tot een betere bestuurlijke samenwerking met de steden, een efficiëntere besluitvorming en een integrale aanpak van belangrijke stedelijke dossiers. Een stadscontract is de uitdrukking van de globale visie op de duurzame ontwikkeling van de stad en de financiële en administratieve ondersteuning daarvan door de Vlaamse overheid. De contracten moeten er tevens toe leiden dat projecten van de steden die over meerdere stedelijke functies of beleidsdomeinen heen lopen ook door de Vlaamse overheidsdiensten op een gecoördineerde manier worden benaderd. Stadsprojecten kunnen efficiënter, sneller, klantgerichter en beter gerealiseerd worden en mogen als een grote bestuurlijke omwenteling beschouwd worden.

De stadscontracten gelden voor een periode van 6 jaar. Eind 2009 worden ze tussentijds geëvalueerd. De stadscontracten bestaan uit twee delen. In het algemene deel ‘Ruimte creëren voor lokaal maatwerk’ doen de steden gezamenlijke voorstellen om Vlaamse beleidsdomeinen geïntegreerd in te zetten voor een beter uitvoerbaar lokaal beleid.
In het specifiek deel ‘Integrale stadsprojecten’ doet elke stad aparte voorstellen om de afstemming met het Vlaams Gewest te verbeteren. Het doel is om de timing en de meerjarenplanning van het Vlaamse Gewest af te stemmen op die van de steden. Deze revolutionaire wijziging verplaatst de motor van het het Vlaams beleid in de centrumsteden van de Vlaamse overheid naar de stadsbesturen.

Voor het algemene gedeelte hebben de 13 steden beslist om één gemeenschappelijk voorstel in te dienen: Wonen. Er komt een Overlegforum Wonen waarin naast ambtenaren en politici uit de steden ook, de bevoegde kabinetten en Vlaamse ambtenaren, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden vertegenwoordigd zijn. Voor het stadsspecifieke luik werden door de centrumsteden 16 voorstellen ingediend. Tien steden dienden één voorstel in; Antwerpen, Gent en Genk elk twee. Zowel inhoudelijk als budgettair ligt het zwaartepunt bij de beleidsdomeinen Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De Vlaamse minister voor Stedenbeleid, Marino Keulen, staat in voor de opmaak en opvolging van de stadscontracten en ziet er op toe dat de ingediende projecten een samenhangend Vlaams beleid voeren. Jaarlijks wordt een rapport over de voortgang van de stadscontracten aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

De projecten:
Aalst: Multifunctioneel evenementencomplex met regionale uitstraling
Antwerpen: Ontwikkeling Petroleum Zuid
Antwerpen: Heraanleg Scheldekaaien
Brugge: Economische en ecologische ontsluiting van Brugge (N31 en Ommevaart)
Genk: C-Mine: Herbestemming mijnsite Winterslag
Genk: Waterschei: hoogwaardig bedrijvenpark en wetenschapspark
Gent: Oude Dokken en Handelsdokbrug: reconversie van oude dokken tot waterfrontwijk
Gent: Gent The Loop: ruimte voor bedrijvigheid op site rond Flanders Expo
Hasselt: De Blauwe Boulevard: herwaardering stadsdeel Kanaalkom
Kortrijk: Hoog Kortrijk: integratie ziekenhuissite; optimaliseren van de Noord-Zuidverbinding
Leuven: Herontwikkeling Vaartkom Leuven
Mechelen: Wegbypass Arsenaalsite als ruggengraat voor ontwikkeling Arsenaalgebied.
Oostende: Uitwerking strategische visie voor Oostende als centrumstad aan de kust
Roeselare: Nieuwe openbare bibliotheek als kennis-, informatie- en leercentrum
Sint-Niklaas: Voltooiing stadsring
Turnhout: R13 en uitwerking Stedelijk Plateau

Geen opmerkingen: