zondag 30 december 2007

Gent mag autonoom stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Maandag 26 november kreeg Gent heugelijk nieuws van minister Dirk Van Mechelen. De minister tekende in aanwezigheid van burgemeester Termont en schepen Temmerman het ministerieel besluit dat Gent toelaat om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen af te leveren, zonder advies van de Vlaamse overheid. Hiermee is de laatste stap gezet in een lange voorbereiding, op de publicatie in het Staatsblad na. Niets staat de verzelfstandiging, voorzien vanaf 1 januari 2008, nu nog in de weg.

Om in aanmerking te komen voor autonomie in het vergunningenbeleid moet een gemeente voldoen aan strikte voorwaarden zoals het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een vergunningenregister, een plannenregister en een register van de onbebouwde percelen. Gent heeft deze voorwaarden vervuld, maar was wel een grondige reorganisatie van de stedelijke diensten noodzakelijk. Al in 2003 werd het Ruimtelijk Structuurplan Gent door de Vlaamse regering goedgekeurd, Gent was daarmee de eerste Vlaamse stad die over een structuurplan beschikte. Gent telt ruim 2.600 vergunningsaanvragen per jaar en moet deze op een efficiënte manier opvolgen. Gent heeft daarom infoloketten in het Administratief Centrum en in de deelgemeenten waar burgers en professionelen terecht kunnen met al hun vragen.

Voor elk perceel moest de Stad Gent kunnen nagaan wat er sinds 1962 op stedenbouwkundig vlak is gebeurd. De opmaak van deze registers was bijzonder arbeidsintensief en werd begin dit jaar worden afgerond. Het vergunningenregister bevat meer dan 76.000 dossiers. Een vergunningenregister doet uitspraken over de vergunningentoestand van een perceel (verkaveling, stedenbouwkundige vergunningen, bouwmisdrijven, enz.). Het plannenregister biedt hoofdzakelijk informatie over de bestemming van een perceel. Gaat het om woongebied in het gewestplan, bestaat er een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), welke verordeningen zijn er van toepassingen? Het register van de onbebouwde percelen bevat een overzicht van beschikbare bebouwbare percelen op Gents grondgebied

Elke aanvraag moet behandeld worden binnen een bepaalde termijn, zo niet is de vergunning stilzwijgend geweigerd. Dat betekent een stimulans voor het vlot behandelen van de dossiers, wat elke aanvraag, en dus elke aanvrager, ten goede komt. Maar omdat de Stad Gent geen advies meer moeten aanvragen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar moet dat ook effectief sneller gaan. Een andere belangrijke wijziging betreft het instellen van het beroep tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. Vroeger kon beroep enkel door de aanvrager worden aangetekend. Vanaf 2008 kan het door de aanvrager en door de Vlaamse overheid, door de bevoegde adviesinstanties en onder bepaalde voorwaarden door een belanghebbende derde partij.

Minister Dirk Van Mechelen: “Gemeenten zijn sinds de fusies groter geworden en kunnen steeds meer beroep doen op een professionele omkadering. De gemeenten werden dan ook voorbereid op hun ontvoogding”. Een aantal kleine werken zijn niet langer vergunningsplichtig. Plaatsen van dakvensters, opritten, terrassen, regenwaterputten, siervijvers, tuinhuisjes en kleine verbouwingen zijn toegelaten binnen een bepaalde norm. Maar ook voor de grotere werken zonder architect zijn streeft de minister naar snelle en eenvoudige procedures. Minister Van Mechelen: “Bovendien leveren de gemeenten goed werk, tot op heden werd slechts 1,5% van de vergunningen geschorst”. Om deze nieuwe procedure te verduidelijken, zal een folder in twee versies worden verspreid: een voor particulieren en een voor professionelen. In beide versies wordt elke stap van de procedure helder uiteengezet.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: