zondag 30 december 2007

17 Miljoen euro per jaar voor vier Vlaamse havenbedrijven

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om in overeenstemming met het Havendecreet en de bepalingen van het EG verdrag een financiële tegemoetkoming te verlenen aan de vier Vlaamse havenbedrijven (het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Gemeentelijk Havenbedrijf Gent, het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende en de maatschappij van de Brugse zeevaartinrichtingen) voor het uitvoeren van havenkapiteindiensten. In totaal betreft het een subsidiëring van ongeveer 17 miljoen euro per jaar.

Volgens het Scheepvaartbegeleidingsdecreet wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd om binnen de perken van de begroting subsidies toe te kennen aan de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu. De subsidiebedragen worden per haven bepaald voor een periode van drie jaar, rekening houdend met de werkelijke kosten van de respectievelijke havenbedrijven, een strikt juridisch kader én een gelijke behandeling van de havens. Deze bedragen worden contractueel vastgelegd in overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier havenbedrijven.

Daarnaast keurde de regering een besluit goed rond projectgebonden subsidies en de medefinanciering aan de havenbedrijven. Voor volgend jaar is 25 miljoen euro voorzien voor investeringssubsidies aan de havens, Dat is ruim meer dan de subsidies die in 2006 zijn uitgekeerd voor een totaal bedrag van 14 miljoen euro.

Geen opmerkingen: