zondag 30 december 2007

Grensregio Vlaanderen-Nederland ontvangt 94 miljoen euro

Op vrijdag 16 november werd het Operationeel Programma Interreg IV Grensregio Vlaanderen-Nederland 2007-2013 door de Europese Commissie goedgekeurd. Een jaar lang is door de betrokken overheden hard gewerkt aan het uitschrijven van het programma, dat vlak vóór deze zomer aan de Europese Commissie werd voorgelegd. Met deze goedkeuring wordt het startsein gegeven om het nieuwe programma effectief uit te voeren. Het Interreg IV A programma wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor dit grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma stelt Europa een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. Met de aanvullende steun van onder meer de betrokken nationale overheden en provincies, betekent de uitvoering van het programma een forse investeringsimpuls voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Doel is om door middel van grensoverschrijdende initiatieven bij te dragen aan de duurzame sociaal economische ontwikkeling van de hele grensregio.

In het nieuwe programma staat de duurzaamheiddriehoek Mens Milieu en Economie centraal. In de prioriteit Economie wordt ingezet op innovatie en uitbouw van de kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen en het versterken van de economische structuren. De focus van de prioriteit Milieu ligt bij het duurzame gebruik van natuurlijke rijkdommen en bij landschap en natuur. Binnen de prioriteit Mens gaat de aandacht uit naar nieuwe impulsen voor cultuur en welzijn. De driehoekidee heeft als opzet dat de verschillende invalshoeken van waaruit projecten worden uitgevoerd, elkaar ondersteunen. Binnen de genoemde prioriteiten komt een belangrijke focus te liggen op projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio, in het bijzonder gericht op innovatie.

Het grensoverschrijdende partnerschap Grensregio Vlaanderen-Nederland bestaat uit de Vlaamse provincies Antwerpen (gedeputeerde Ludo Helsen), Limburg (gedeputeerde Marc Vandeput), Oost-Vlaanderen (gedeputeerde Marc De Buck), West-Vlaanderen (gedeputeerde Marleen Titeca-Decraene), Vlaams-Brabant (gedeputeerde Monique Swinnen) en de Nederlandse provincies Limburg (gedeputeerde Herman Vrehen), Noord-Brabant (gedeputeerde Annemarie Moons) en Zeeland (gedeputeerde Marten Wiersma). Bij het programma voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn tevens de Vlaamse overheid (onder bevoegdheid van minister Patricia Ceysens) en de Nederlandse overheid (onder bevoegdheid van minister Maria van der Hoeven) betrokken. De Vlaamse overheid is namens de lidstaat verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. De Provincie Antwerpen werd aangesteld als beheersautoriteit en de Provincie Oost-Vlaanderen als certificeringautoriteit.

Voor de uitvoering van dit programma wordt in Antwerpen een nieuw gemeenschappelijk secretariaat ingericht dat in het eerste kwartaal van 2008 operationeel zal zijn. Het bestaande secretariaat in Turnhout zal vanaf begin 2008 geleidelijk opgaan in dit nieuwe secretariaat. Voor de projectwerking binnen de Euregio Scheldemond blijft in Gent een contactpunt actief. De algemeen directeur van het nieuwe secretariaat wordt Hans de Jonge, huidig programmasecretaris van Euregio Scheldemond en coördinator van EURES Scheldemond. Het Operationeel Programma kan geraadpleegd worden vanaf www.europawerkt.eu, sectie ‘Publicaties’ en vanaf www.euregioscheldemond.be

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: