zondag 30 december 2007

Basculebruggen Terneuzen worden vernieuwd

Sinds geruime tijd ondervindt het scheepvaartverkeer tussen Terneuzen en Gent hinder van de oude bruggen over de Westsluis in Terneuzen. Die sluis is de enige mogelijke toegang tot de haven van Gent voor zeeschepen. Bovendien vormt het grote aantal mankementen aan deze bijna veertigjarige sluis een grote bedreiging voor de bedrijfszekerheid van de ondernemingen die de achter de sluis gelegen zijn. Bovendien zijn de basculebruggen over de Westsluis kwetsbaar voor aanvaringen. De recentste aanvaring dateert van februari 2006, toen botste het schip Tor Flandria tegen een van de geopende basculebruggen over de Westsluis. Dit bracht heel wat verkeersellende met zich mee.

Aangezien de reparatiekosten van de beschadigde basculebruggen over de Westsluis telkens hoog opliepen, legde Rijkswaterstaat strikte voorwaarden op voor de doorvaart van autoschepen en grote passagiersschepen. Deze voorwaarden zijn het verplicht gebruik van fenderbakken onder de brug, het indienen van lijnenplannen om te zien hoe het schip moet ballasten en vertrimmen om de brug niet te raken, een verplichte slagzij weg van het brugvlak, een voorgeschreven sleepboothulp, het verplicht gebruik van twee loodsen en een wielman en als laatste voorwaarde een windbeperking. Bij windkracht boven de 5 à 6 Baufort mogen de autoschepen niet geschut worden in de Westsluis.

Vorig werd beslist de basculebruggen te vervangen en de nieuwe bruggen meer landinwaarts te plaatsen. Door die verplaatsing en het rechter zetten van de brug komt het brugvlak op 20 meter boven de waterlijn op tenminste 4 meter te staan van de commandobrug van een autoschip. Hierdoor zal de brug niet meer over de sluiskolk hellen en wordt het risico op een aanvaring minimaal. Voor de vervanging van de basculebruggen trekken Vlaanderen en Nederland gezamenlijk 11 miljoen euro uit. Op 21 januari 2008 starten de voorbereidende werkzaamheden. De huidige brug wordt gesloopt in het weekend van 2 en 3 februari 2008 en wanneer alles volgens schema verloopt, zal de nieuwe brug gemonteerd worden op 13 maart 2008.

In het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout werd een studie uitgevoerd op simulator om 37 meter brede bulkcarriers, die een minder hoge opbouw hebben dan autoschepen en passagierschepen, door de Westsluis te schutten, met de huidige stand van de basculebruggen. Deze simulatorstudie was zeer bevredigend, waardoor in oktober 2007 het licht op groen is gezet door de Schelde Directeuren en de Permanente Commissie om, onder bepaalde voorwaarden, proefvaarten toe te laten met een schip van 230 meter lengte, 37 meter breedte en 12,5 meter diepgang (type Kamsarmax).

Sas van Rouveroij: “Wanneer ik vaststel dat de wereldvloot steeds groter wordt en dat de basculebruggen geen belemmering meer zullen vormen voor de vrije doorvaarthoogte boven de sluiskolk van 40 m breed, kan ik niet anders dan vaststellen dat de maximum toegelaten scheepsgrootte voor alle types van de schepen door de Westsluis opnieuw moet worden bekeken. Een absolute voorwaarde is uiteraard een veilige doorvaart. Maar dit betekent tevens dat wanneer uit simulatorstudies en proefvaarten blijkt dat grotere schepen veilig kunnen geschut worden, er ook geen reden kan zijn om dit niet toe te laten”. De eerste proefvaart met een schip van het type Kamsarmax is gepland voor eind januari 2008.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: