donderdag 27 december 2007

Oostakker krijgt nieuw riolenstelsel

De voorbije weken had Oostakker opnieuw te kampen met wateroverlast door wolkbreuken. Dit is niet te wijten aan slecht onderhouden rioleringen. Het riolenstelsel in Oostakker is gewoon te klein. Het regenwater van het westelijk deel van de Wolfputstraat en de Gentstraat loost ter hoogte van de Kleemstraat in een gracht die na kruising van de Kennedylaan uiteindelijk loost in het kanaal Gent-Terneuzen. Het oostelijk deel van de Wolfputstraat en ook de Eksaarderijweg loost via de Sint-Laurentiuslaan, Eekhoutdriesstraat en Wittewalle in een langsgracht van de Kennedylaan.

De lozingscapaciteit van het bestaande riolenstelsel en de duikers onder de Kennedylaan naar het kanaal Gent-Terneuzen is bij hevige regenbuien ontoereikend. Hierdoor komen de riolen onder druk zodat ze het water niet meer kunnen slikken met overstromingen tot gevolg. Aquafin en de Stad Gent hebben een gezamenlijk project voor een collector aan de Kennedylaan. Samen met deze collector worden ondermeer in de Wolfputstraat nieuwe en grotere rioleringen voorzien. De bouwvergunning hiervoor werd vorig jaar aangevraagd. Doordat het Polderbestuur enkele opmerkingen had, is de bouwvergunning nog niet afgeleverd.

Naar aanleiding van de wateroverlast van 25 augustus 2006 heeft TMVW ook een gevoeligheidsanalyse van het stelsel en van de ontwerpen gevraagd. Dit heeft aanleiding gegeven tot een aantal betekenisvolle aanpassingen aan de ontwerpen om de afvoercapaciteit van het regenwater naar het Kanaal Gent-Terneuzen te vergroten. Momenteel maakt Aquafin een synthesenota die aan het Polderbestuur en de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar zal worden toegestuurd. Hopelijk wordt in het najaar de bouwvergunning afgeleverd, zodat het dossier in aanbesteding kan gaan.

Daarnaast liggen ook de ontwerpplannen klaar voor de Drieselstraat. Het regenwater wordt volgens het ontwerp naar het zuiden in de richting van de Westlede afgevoerd. Dit heeft een bijkomende ontlasting van het rioolstelsel tot gevolg. De hydraulische berekeningen geven duidelijk aan dat na de realisatie van de voor Oostakker belangrijke ontwerpen (collector John Kennedylaan en Drieselstraat), de wateroverlast wellicht tot het verleden behoort. Naar de toekomst toe zullen alle verkavelingen volgens het principe van het integraal waterbeleid moeten worden ontworpen. Dit betekent dat aan de lozingsdebieten beperkingen zullen worden opgelegd en ter plaatse de nodige buffering zal voorzien worden. De watertoets, uitgevoerd door Stad Gent, en het verkavelingsreglement waarbij aan TMVW het ontwerp moet worden voorgelegd voor advies, zijn de instrumenten om hierover te waken.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: