zaterdag 29 december 2007

Raadpleging over Verdrag van Aarhus

Wist u dat u het recht heeft om betrokken te worden bij milieuaangelegenheden? Wilt u weten hoe de overheid dit recht in de praktijk brengt en wilt u hierover uw mening geven? Dat kan. Van 1 oktober tot en met 14 november organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Het Verdrag van Aarhus geeft elke burger het recht om toegang te hebben tot milieu-informatie, inspraak te hebben bij de besluitvorming over het milieu en toegang te hebben tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Dit Verdrag werd in 1998 ondertekend in het Deense stadje Aarhus. Op dit moment hebben 40 landen en de Europese Gemeenschap het geratificeerd. In 2003 werd het verdrag van kracht in België.

Zowel de federale overheid als de Gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van het Verdrag van Aarhus worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij nu verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten. Waarmee het recht om betrokken te worden bij milieuaangelegen-heden onmiddellijk in de praktijk wordt omgezet.

De verschillende ontwerpen van rapporten kunnen van 1 oktober tot en met 14 november 2007 worden geraadpleegd op de volgende websites: www.health.fgov.be voor de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; zie www.health.fgov.be > milieu > burgerschap en milieu > openbare raadplegingen, www.lne.be voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, http://www.ibgebim.be/nederlands/contenu/content.asp?ref=1875 voor Leefmilieu Brussel – BIM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, www.environnement.wallonie.bevoor het Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement van het Waalse Gewest. U vindt er meer uitleg over hoe u uw opmerkingen op deze rapporten kwijt kunt. Neem zeker ook een kijkje op de nationale portaalsite www.aarhus.be, waar u alle algemene informatie over het Verdrag van Aarhus vindt. Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt door de verschillende administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van december 2007 gepubliceerd op dezelfde websites.

Geen opmerkingen: