zaterdag 29 december 2007

Gent binnenkort 2.5 miljoen euro rijker?

De Vlaamse leegstandheffing heeft tot doel de leegstand te bestrijden en de verloedering van buurten tegen te gaan. Veel eigenaars vonden de heffing onterecht en dienden bezwaar in. Daardoor werd de regelgeving uitgehold en leden gemeenten die opcentiemen heffen op die leegstandheffing aanzienlijk verlies, ook Gent is één van die gemeenten. De Stad Gent stemt in met een voorstel van de Vlaamse Overheid over de gederfde gemeentelijke opcentiemen. De Vlaamse regering deed dat voorstel na een uitspraak van het Arbitragehof over wijzigingen betreffende de leegstandheffing. De Stad Gent heft namelijk een gemeentelijke belasting van 200 opcentiemen op de heffing op leegstand, verwaarlozing en verkrotting van gebouwen of woningen door het Vlaamse Gewest. Bovendien werd ook een gemeentelijke administratie belast met het beheer van de gewestelijke inventaris. De Vlaamse overheid is daarvoor een beheersvergoeding verschuldigd.

Schepen Peeters: “Het is moeilijk om de inkomstenderving exact te becijferen voor Gent omdat de Stad Gent voor de voorafgaande periode nog geen opcentiemen hief. Het voorstel gaat daarom uit van de bedragen die effectief werden ingekohierd. Daarop werd het gemiddelde Vlaams inningspercentage van 19,98 % toegepast. Volgens die berekening zou de Stad Gent een vergoeding krijgen van 2.579.142 euro”. Het college legt nu de dading ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Geen opmerkingen: