zaterdag 29 december 2007

Brandweer Gent heeft oog voor brandveiligheid op maat.

Een onderzoek van de Gentse jeugdlokalen in 2004 toonde aan dat er heel wat problemen waren met de veiligheid van de Gentse jeugdlokalen. Om jeugdverenigingen te stimuleren om werk te maken van de brandveiligheid werd een extra financiële impuls voorzien in het bestaande reglement voor werken, nieuwbouw of aankoop van lokalen. Een vereniging kan met deze subsidies ook een verouderde en gevaarlijke verwarmingsinstallatie vernieuwen, een brandtrap plaatsen of het elektriciteitsnet vernieuwen. De slechtste lokalen werden onder tussen in orde gebracht. De jeugdverenigingen die over onvoldoende uitrusting voor brandpreventie beschikken konden een subsidieaanvraag indienen voor het aanschaffen van blusapparaten, noodverlichting, gasdetectie en pictogrammen.

Schepen voor Jeugd Matthias De Clercq liet begin dit jaar de jeugdlokalen nog eens screenen op brandveiligheid: “Het is niet de bedoeling om lokalen te gaan sluiten maar door een nieuwe reglementering moet de situatie opnieuw in kaart gebracht worden.” De resultaten vormden de basis voor de budgetten van het nieuwe jeugdbeleidsplan. En op 5 mei vond in Gent het Forum Brandveiligheid plaats waarop een nieuw modelreglement rond normen voor 'publiek toegankelijke inrichtingen' (o.a. jeugdlokalen) voorgesteld werd. Het nieuwe reglement laat meer maatwerk toe en is op sommige gebieden soepeler dan het vorige reglement. Voor jeugdhuizen vormt het nieuwe richtgetal van 3 personen per m² een belangrijke wijziging bij het bepalen van het maximum aantal personen in een fuifzaal. Het nieuwe modelreglement biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken rond de invoering van de opgelegde normen en de tijd om de aanpassingen door te voeren.

Het Gentse Schepencollege hield rekening met die opmerkingen en keurde op 30 augustus een nieuw reglement inzake brandpreventie goed. Commandant Baekeland van de Gentse brandweer: “Bepaalde punten van het oude reglement waren moeilijk afdwingbaar of niet toepasbaar. Het nieuwe reglement houdt meer rekening met de beschikbare ruimte, de inrichting, de nooduitgangen en zo meer. Aan belangrijke veiligheidsvoorwaarden wordt echter niet geraakt. Bovendien zijn er nu heel wat internationale normen over de bekleding van vloeren, muren en plafonds, ook daar houd het nieuwe reglement rekening mee”.

De brandweer zal in de toekomst meer rekening houden met inrichting van de technische ruimtes, alarmsystemen, branddetectie, brandwerende compartimentering en versiering. Daar tegenover staat dat er nu meer mensen per vierkante meter mogen aanwezig zijn en dat de nooduitgangen iets verder mogen liggen. Burgemeester Termont: “De brandweer stelt nu minder regels op maar die zijn wel strenger. Er zal dus meer maatwerk geleverd worden”. In Gent zijn er tweeduizend instellingen die onder het nieuwe reglement vallen en door de brandweer gecontroleerd worden.

Guido Van Peeterssen.

Geen opmerkingen: